Privacy (GDPR)

PRIVACY BELEID ONDER GDPR WETGEVING

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Cotra Coaching (hierna genoemd "Cotra", "wij" of "ons"). Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacyverklaring is van toepassing op 1) onze website https://www.cotra.org (hierna genoemd de "Website") en 2) op alle (commerciële) relaties tussen COTRA en haar klanten, prospecten en zakenpartners.

COTRA tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die COTRA verzamelt, alsook de wijze waarop COTRA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van COTRA impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Dit hangt ook samen met het cookiebeleid van COTRA. Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociaal media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociaal media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

COTRA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie over het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Cotra

COTRA verzamelt ook automatisch anonieme informatie over het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal COTRA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat COTRA toe om statistieken op te maken over het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met COTRA
 • Bezoek van de Website
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van COTRA)
 • Correspondentie met en uitgaande van Cotra
 • Het meedelen aan COTRA van ideeën over de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door COTRA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

COTRA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met COTRA
 • Het leveren van de diensten van Cotra
 • Het leveren van support/klantendienst
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

COTRA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van COTRA en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, databasemanagement).

Als het noodzakelijk is dat COTRA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat COTRA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer COTRA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer COTRA of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - dewelke COTRA heeft verzameld - een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, met uitzondering van, onder voorbehoud van wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
 • In alle overige gevallen zal COTRA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart COTRA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder 'gebruik persoonsgegevens'.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@cotra.org of cotra.coaching@gmail.com en aan COTRA te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die COTRA mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('recht om te worden vergeten');
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde manier. Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren. Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te dit per mail te melden

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

COTRA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

COTRA zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op de ICT-hardware van het bedrijf. Dit wordt niet extern opgeslagen om het risico op hackers zo klein mogelijk te houden.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van COTRA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan COTRA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

UPDATE PRIVACY VERKLARING

COTRA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is COTRA verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

KLACHTEN

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop COTRA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop COTRA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 1. Via e-mail: cotra.coaching@gmail.com of info@cotra.org
 2. Via de post: Desmet Chris Cotra, Borchtstraat 25, 2800 Mechelen, Antwerpen (België)